Thomas Eakins to William Trost Richards, 1877 June 19

Eakins, Thomas, 1844-1916