Jules Olitski note to Joan C. Olitski, 1981

Olitski, Jules, 1922-2007