Xanthus Smith diaries, 1883-1892

Smith, Xanthus, 1839-1929

Painter, Illustrator