Washington Allston letter fragment, 1818 Mar. 2

Allston, Washington, 1779-1843

Painter