Roi Partridge interview, 1980

Partridge, Roi, 1888-1984

Printmaker