Matsumi Kanemitsu papers, circa 1947-1998

Kanemitsu, Matsumi

Painter