Matsumi Kanemitsu papers, circa 1947-1998

Kanemitsu, Matsumi, 1922-1992

Painter