Un-ichi Hiratsuka holiday card to Jacob Kainen, 1973

Hiratsuka, Un-Ichi