Un-Ichi Hiratsuka Christmas card to Prentiss Taylor, 1970

Hiratsuka, Un-Ichi