Skip to main content

Thomas Pollock Anshutz letter to Charles Henry Hart

Thomas Pollock Anshutz letter to Charles Henry Hart

Anshutz, Thomas Pollock, 1851-1912