Thomas Hart Benton letter to James Brooks, 1933 August 5

Benton, Thomas Hart, 1889-1975