Skip to main content

Sketch of a man

Sketch of a man

Tokita, Kamekichi, 1897-1948