Richard Filipowski lecture on "Art phobia in our society", 1969

Filipowski, Richard E., 1923-2008