Miye Matsukata to Elgin Wasson, 1965 Mar. 29

Matsukata, Miye, 1922-1981