Lydia Rubio, Miami, Fla. to Helen L. Kohen, Miami, Fla., 1996 Sept. 19

Rubio, Lydia, 1946-