Katharine Kean letter to Paul Suttman, 1963 Mar. 3

Kean, Katharine