John White Alexander, 1882 or 1883

Sarony, Napoleon, 1821-1896, photographer