Skip to main content

John F. (John Ferguson) Weir, New Haven, Conn. letter to Thomas B. (Thomas Benedict) Clarke

John F. (John Ferguson) Weir, New Haven, Conn. letter to Thomas B. (Thomas Benedict) Clarke