James McNeill Whistler to Katherine de Kay Bronson., ca. 1880

Whistler, James McNeill, 1834-1903