Gustavo G. Godoy, New York, N.Y. to Baruj Salinas, Barcelona, Spain, 1991 Jan. 7

Godoy, Gustavo G.