Gustavo G. Godoy, Miami, Fla. to Baruj Salinas, 1983 Jan. 25

Godoy, Gustavo G.