Gio Ponti letter to Esther McCoy, 1975 Dec.

Ponti, Gio, 1891-1979