Gio Ponti letter to Esther McCoy, 1971 Nov. 17

Ponti, Gio, 1891-1979