Fred Reichman, 1971

Jacobs, Mimi, 1911-1999, photographer