Envelope listing kiln expenses containing receipts, 1978

Takaezu, Toshiko, 1922-2011