Eduardo J. Padron, Miami, Fla. to Helen L. Kohen, Miami, Fla., 1983 May 9

Padron, Eduardo J.