Draft of a letter from Don Reitz to Yukio Yamamoto, circa 1999

Reitz, Don, 1929-2014