Don Baum Christmas card to Kathleen Blackshear, 19--

Baum, Don, 1922-2008