Diary, 1952-1980

Richardson, Edgar Preston, 1902-1985