Skip to main content

David Smith to Sheila Hori.

David Smith to Sheila Hori.

Smith, David, 1906-1965