Damian Rojo, Miami Beach, Fla. to Helen L. Kohen, Miami, Fla., 1994 Sept. 8

Rojo, Damian