Art in New York. Nahum Tschacbasov, 1944 October 11

WNYC (Radio station : New York, N.Y.)