Anton Refregier Christmas card to Jacob Kainen, 1971

Refregier, Anton, 1905-1979