Skip to main content

Love Poem

Love Poem

Cramer, Konrad, 1888-1963