Oral history interview with Terezita Romo, 2022 May 2627

Romo, Terezita