Oral history interview with Gladys Kleinman, 1971 Nov. 9

Kleinman, Gladys

Assistant