Hyman Kaitz papers relating to Louis Eilshemius, 1933-1978

Kaitz, Hyman