Giacomo Patri papers, 1905-1983

Patri, Giacomo Giuseppe, 1898-1978

Art teacher, Painter, Illustrator