Chicago Society of Etchers records, 1933-1972, bulk 1940-1959

Chicago Society of Etchers