Charles M. Kurtz papers, 1843-1990, bulk 1884-1909