Artists' Fund Society records, 1835-1855

Artists' Fund Society of Philadelphia