Abigail Camp Dimon correspondence with William W. Seaman, 1937 Nov. 14-17

Dimon, Abigail Camp