Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Whelpley, Jay & Philip 1907-1937