Gladys Thayer Reasoner Correspondence: Whelpley, Jay & Philip, 1907-1937