Gladys Thayer Reasoner Correspondence: W 1912-1943