Gladys Thayer Reasoner Correspondence: W, 1912-1943