Emma Beach Thayer Correspondence: T-V 1891, 1908-1924