Emma Beach Thayer Correspondence: T-V, 1891, 1908-1924