Abbott Handerson Thayer Correspondence: T-V, 1890 1907-1916