Emma Beach Thayer Correspondence: Thayer, Kate Bloede 1881-1887