Gladys Thayer Reasoner Correspondence: T 1911-1941