Correspondence: Schnakenberg, Henry, 1936-1939, circa 1930s