Correspondence: S, Miscellaneous: Sti-Sto, 1843-1870