Correspondence: S, Miscellaneous: Sti-Sto 1843-1870