Correspondence: S, Miscellaneous: Sta-Ste 1846-1873