Correspondence: S, Miscellaneous: Sta-Ste, 1846-1873